Víte, jak si vybrat vhodné laboratorní rukavice?

Uveřejněno: 14.11.2017

 

Jednorázové rukavice jsou základním ochranným prostředkem rukou či okolního prostředí při práci v laboratořích, nemocnicích, potravinářských provozech, ve výrobě a v dalších oblastech, kde je vyžadována hygiena nebo ochrana. V každé této oblasti a pro každého individuálního uživatele jsou vyžadovány trochu jiné nároky na vlastnosti ochranných rukavic. 
 
Jednorázové vyšetřovací rukavice rozlišujeme podle několika kritérií. Tím nejzákladnějším a nejdůležitějším kritériem je materiál. Dále jsou důležité správná velikost, tvar a komfort při nošení, elasticita, omak/hmat, vnitřní úprava, textura, barva, odolnost proti roztržení, pružnost, obsah latexových proteinů a urychlovačů, změkčovadla, sterilita či chemická odolnost. Měli byste mít na paměti, že kvalita materiálů a chemická odolnost se u každého výrobce může lišit.
Textura  Rukavice se nabízejí podle účelu použití v několika variantách - kompletně hladký povrch rukavice nebo varianty, kdy jsou špičky prstů či celá rukavice texturovány/zdrsněny pro bezpečný úchop předmětů v laboratoři.
Vnitřní úprava   Rukavice mohou být buď pudrovány nebo bez pudru. Pudrované rukavice se snadněji navlékají i v případě, máte-li zpocené ruce. Rukavice bez pudru jsou ovšem zase příznivější pro pokožku, neboť obsahují menší zbytek chemikálií. U rukavic z přírodního kaučuku bez pudru je kromě toho nižší obsah proteinů rozpustných ve vodě. Speciální výrobní procesy našich dodavatelů, jako je syntetické nanášení vnitřního povlaku nebo chlorování, usnadňují navlékání i u rukavic bez pudru.
Sterilita Nesterilní rukavice se používají hlavně k hygienickým účelům nebo pro vlastní ochranu, zatímco sterilní rukavice se používají pro sterilní metody v nemocnicích nebo laboratořích, kde se musí zabránit kontaminacím pacientů nebo zpracovávaných materiálů.

Materiály

Nejčastěji používanou surovinou pro výrobu jednorázových rukavic je latex z přírodního kaučuku, nitril-butadienový latex a PVC.

Jaké jsou výhody a nevýhody různých materiálů rukavic?
Rukavice z přírodního kaučuku, které se často označují pouze jako latexové rukavice, nabízejí dobrou odolnost vůči kyselinám a alkáliím. Propouštějí ovšem velký počet rozpouštědel. Vyznačují se vynikající elasticitou, a proto se velmi snadno navlékají a pohodlně nosí, protože dokonale kopíruji tvar vaší dlaně. Hlavní nevýhodou latexových rukavic je, že proteiny přírodního latexu mohou vyvolat alergie a případný pudr může negativně působit na pH kůže a má na ni brusný účinek.
Nitrilové rukavice jsou vyráběny z nitril-butadienového kaučuku (NBR), syntetického materiálu. Mohou je používat jako alternativu lidé, kteří jsou alergičtí na proteiny přírodního latexu nebo by chtěli alergii předejít. Jedná se o zajímavou alternativu k latexovým rukavicím také díky zvýšené chemické a mechanické odolnosti.  
Vinylové rukavice jsou příznivé pro pokožku a jsou vhodné pro uživatele, kteří trpí alergiemi na latex a chemikálie. Nevýhodou je, že použití změkčovadel jako hlavní složky při výrobě vinylových rukavic vylučuje jejich používání při manipulaci s tuky a potravinami obsahujícími tuky. Další nevýhodou vinylových rukavic je velmi nízká pružnost a mechanická odolnost.

 Jaký materiál rukavic tedy zvolit?

Nyní už víme, že materiálové vlastnosti latexu, vinylu a nitrilu jsou rozdílné. V následující srovnávací tabulce vidíte přehled vlastností materiálů jednotlivých typů rukavice pohromadě a přehledně.

Kvalita rukavic

Nejdůležitějšími indikátory kvality rukavic je jejich těsnost a pevnost.  

Těsnost rukavic - určuje se podle statistického měřítka AQL. To zjišťuje, kolik je dovoleno vadných jednotek v jedné dávce vyráběného produktu. To se zjistí kontrolou určitých, náhodně vybraných vzorků. Pro ochranné rukavice, pro komplexní rizika a také pro zdravotnické rukavice je v Evropě požadována hodnota AQL 1,5. Rukavice s úrovní AQL větší než 1,5 se používají spíše pro aplikace, u nichž je riziko nižší, a tedy bariérová ochrana není tak důležitá.

Vlastnosti pevnosti v tahu (síla roztržení) - je definována jako síla, která působí na vzorek definovaný ve vztahu k tloušťce a šířce, dokud se neroztrhne. Podle Evropských norem se výsledek vyjadřuje v Newtonech/mm2. Evropská norma pro zdravotnické rukavice (EN 455) předepisuje sílu roztržení větší nebo rovnou 6 Newtonům (medián).

Chemická odolnost rukavic

Při výběru rukavic byste měli myslet také na to, s jakým látkami budete pracovat. Tenké jednorázové rukavice jsou určeny pro příležitostný kontakt s chemikáliemi. Poskytují základní bariéru a ochranu proti chemikáliím v kombinaci s dobrým hmatem a komfortem při používání. Vetší síla stěny rukavic souvisí obecně s delšími dobami průniku látky. Proto jsou při styku s chemikáliemi upřednostňovány rukavice nitrilové. 

Při zasažení rukavice chemikálií může docházet k různým jevům (PERMEACE, PENETRACE, DEGRADACE), které mohou poškodit rukavice a posléze i pokožku rukou.

 

  • PROPUSTNOST (PERMEACE) popisuje postup, při kterém chemikálie proniká nepoškozeným materiálem rukavic. Normálně se udává dobou průniku, tj. dobou, kterou potřebuje chemikálie k tomu, aby materiálem zcela pronikla. Tato změřená doba určuje třídu provedení. Čím je tato třída vyšší, tím je zároveň i účinnější chemická ochrana rukavice proti příslušné chemické látce.
  • PRONIKÁNÍ (PENETRACE) se vztahuje k procesu, při kterém proniká pevná, kapalná nebo plynná chemikálie velmi malými otvory, sváry nebo jinými vadnými místy rukavice. 
  • ZNEHODNOCENÍ (DEGRADACE) popisuje fyzikální zhoršení materiálu rukavice, zhoršení materiálu rukavice, které je způsobeno kontaktem s chemikálií a může vést k tomu, že se materiál smrští, nabobtná, stane se tužší nebo změní svou strukturu
Tabulka propustnosti 
Změřená rezistenční doba (min) Třída provedení - permeace
> 10 1
> 30 2
> 60 3
> 120 4
> 240 5
> 480 6

Co znamenají piktogramy a symboly na vaší krabičce s rukavicemi?

Potvrzuje, že výrobek odpovídá platné směrnici ES. Může být doplněn čtyřmístným číslem, které vydává notifikovaná osoba,která se zúčastnila posouzení shody. Výrobek odpovídá evropskému nařízení 1935/2004 a je vhodný pro kontakt s potravinami.
Jedná o produkt pouze pro jednorázové použití. Udává datum výroby.
Upozorňuje na to, že rukavice byly vyrobeny z přírodního latexu.   Udává datum životnosti.
Rukavice jsou funkční jako účinná mikrobiologická bariéra v souladu s EN 374. Udává číslo šarže.
Udává vodotěsné rukavice pro nízké riziko chemikálií podle EN 374. Označuje autorizovaného evropského zástupce výrobce.
Přečtěte si návod k použití. Udává výrobce (distributora) rukavic.