Výběr

Katalog

Molekulární biologie

ALBUMIN FRAKCE V, původem z USA

BSA z čerstvého hovězího krevního plazmatu Cohnovou extrakcí a následnou krystalizací z alkoholického roztoku při nízké teplotě.
Vysoce čistý albumin z Cohnovy extrakce získaný z krve dobytka ověřeného amerického původu. Albuminová frakce V je vhodná pro všechna standardní stanovení s potřebou blokace BSA či stabilizací protilátek a/nebo enzymů. Tento albumin je zejména nezbytný pro postupy vyžadující použití albuminu původem z USA.

ALBUMIN, acetylovaný

BSA, lyofilizovaný

ALBUMIN, bez mastných kyselin, původem z USA

BSA
Vysoce čistý albumin z krve dobytka certifikovaného amerického původu. Vhodný pro všechna stanovení membránových proteinů či jiných proteinů mastných kyselin. Také vhodný pro stabilizaci protilátek, enzymů či mastných kyselin. Velmi nízký obsah endotoxinů a IgGs, vhodný pro buněčnou biologii. Vhodný pro metody vyžadující použití albuminu certifikovaného původu z USA.
K pročištění byla použita metoda tepelného šoku a diafiltrace, která poskytuje čistší produkty než běžný Cohnův proces.

CHOLÁT SODNÝ

sodná sůl cholové kyseliny
aniontový detergent

DEAE DEXTRAN

diethylaminoethyldextran
DEAE je nejstarší známé transfekční činidlo. Positivně nabité DEAE váže negativně nabité DNA do agregátů, které se poté váží k negativně nabitým povrchovým strukturám buněčných membrán. Tato metoda transfekce dosahuje výtěžků až 30 %. Nicméně cytotoxicita způsobená DEAE dovoluje pouze transientní transfekce.
Transfektovatelné buněčné linie: CV-1, BSC-1 a COS buňky a jiné stabilní, odolné buněčné linie.

DEPC

diethylester kys. diuhličité

DNA Na SŮL, z lososího spermatu

k použití v Southern a Northern hybridizaci k blokaci nespecifické vazby před a během hybridizace

Ficoll® 400

Pro hustotně gradientovou centrifugaci, příměs do gel loadingových pufrů. Neionický polymer sacharózy.
Autoklávovatelný při neutrálním pH.

Standardní média prášková

Média pro mikrobiologii/molekulární biologii (LB média, YT, YPD, a další)

MINERÁLNÍ OLEJ

Pro PCR a další enzymatické reakce

POLYSACHARÓZA 400

Sacharóza-epichlorhydrin kopolymer pro hustotně gradientní centrifugaci během buněčné separace a izolace buněčných organel. Derivát Ficoll® 400 pro přímou náhradu.

RHODAMIN-12-dUTP

rhodamin-6-karboxyaminokaproyl-[5-(3-aminoallyl)-2´-desoxyuridin-5´trifosfát]

ROTI®-FENOL/CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (roztok v TE pufru)

Směs redestilovaného fenolu ekvilibrovaného v TRIS/EDTA pufru, chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

ROTI®-QUICK kit pro izolaci RNA

Sada pro bezkolonovou izolaci RNA z buněk a tkání

ROTI®-AQUA-FENOL

Nasycený vodný roztok, pro izolaci RNA, pod argonem

ROTI®-AQUA-FENOL (P/C/I)

Nasycený vodný roztok fenolu v chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 25 : 24 : 1, pod argonem, pro extrakci nukleových kyselin

ROTI®-CHLOROFORM/ISOAMYLALKOHOL (C/I)

Směs chloroformu a isoamylalkoholu v poměru 24 : 1 pro extrakci nukleových kyselin v kombinaci s Roti®-fenolem

ROTI®-FECT

Reagencie pro transfekci eukaryotických buněk zprostředkovanou lipozomem

ROTI®-FECT Plus

Reagencie pro transfekci všech eukaryotických buněk

ROTI®-FENOL (roztok v TE pufru)

Redestilovaný fenol, ekvilibrovaný v TRIS/EDTA pufru, pod argonem, pro izolaci nukleových kyselin

Akce
Akční cena

SDS

laurylsíran sodný, dodecylsulfát sodný

TRIS-(2-KARBOXYETHYL)-FOSFIN HYDROCHLORID

TCEP . HCl
redukční činidlo

TRITON® X 100

polyethylenglykolalkylfenylether
neiontový detergent

TWEEN® 20

polyoxyethylen-20-sorbitan monolaurát, polysorbát 20
neintový detergent

TWEEN® 40

polyoxyethylen-40-sorbitan monopalmiát, polysorbát 40
neiontový detergent

TWEEN® 60

polyoxyethylen-60-sorbitan monostearát, polysorbát 60
neiontový detergent

TWEEN® 80

polyoxyethylen-80-sorbitan monooleát, polysorbát 80
neiontový detergent
Doporučený evropským lékopisem jako povrchově aktivní aditivum pro solubilizaci obtížně smáčitelných reagencií.

Voda hypotonická, sterilní, nepyrogenní

Voda pro přípravu pufrů, odpovídá požadavkům Ph.Eur. pro "aqua purificata"

VODA ošetřená DEPC

Voda bez nukleáz, sterilně filtrovaná s přídavkem DEPC (diethyl pyrokarbonát) a autoklávovaná. DEPC modifikuje zbytky histidinu v bílkovinách na N-karbetoxy histidin, což vede k inhibici RNáz a DNáz. DEPC se při autoklávování rozkládá na CO2 a ethanol.

Akce
Akční cena

PUFR ROTI®-LOAD 1

Pufr pro dávkování proteinů, redukující

ROTI®-STOCK 20% SDS

20% zásobní roztok SDS (sodium dodecyl sulfát)