Výběr

Katalog

Ostatní

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

MOČOVINA-PEROXID VODÍKU
Snadno rozpustné oxidovadlo. Tableta Ø 12 mm, váha 1,0 g.
Obsah H2O2 min 35 %. Aktivní kyslík min 16,5 % váhy.
PÍSEK MOŘSKÝ
VODA  Akční cena
H2O
VODA ošetřená DEPC  Akční cena
Voda bez nukleáz, sterilně filtrovaná s přídavkem DEPC (diethyl pyrokarbonát) a autoklávovaná. DEPC modifikuje zbytky histidinu v bílkovinách na N-karbetoxy histidin, což vede k inhibici RNáz a DNáz. DEPC se při autoklávování rozkládá na CO2 a ethanol.
H2O
WOODŮV KOV
Pro kovové lázně
slitina s nízkým bodem tání (Bi 50 %, Cd 12,5 %, Pb 25 %, Sn 12,5 %).
Protipěnivá emulze
Užitečná pomůcka pro vodné roztoky tenzidů. Obsahuje směs 30 % polydimethylsiloxanu ve vodě a anorganických sloučenin. Vhodný do všech rozsahů pH i k použití v neionických, kationických i anionických roztocích. Efektu lze docílit v koncentracích už od 30 ppm. Před použitím nutné homogenizovat obsah protřepáním!
NERO - Neutralizační roztok
Neutralizační roztok na bázi diethylentriaminu v ethanolovém roztoku