dimethylglykol, ethylenglykoldimethylether

CAS: 110-71-4 Vzorec: C4H10O2