Aktuální informace pro akcionáře

Kontakt pro akcionáře

Své dotazy posílejte na e-mailovou adresu akcionari (zavináč) p-lab . cz nebo poštou k rukám statutárního ředitele společnosti.

 

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a výzva k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů

Valná hromada společnosti učinila dne 22. 2. 2017 rozhodnutí o přeměně všech 200 kusů akcií emitovaných společností z listinné podoby na podobu zaknihovanou, a to ve formě notářského zápisu NZ 48/2017, N 55/2017 (dále jen „rozhodnutí“).

Společnost proto na základě shora uvedeného rozhodnutí vyzývá všechny akcionáře společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných společností a to v sídle společnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení čísla jejich majetkového účtu vedeného u některého
z účastníků centrálního depozitáře, na který mají být akcie zaevidovány.

Společnost rozhodnutí zveřejňuje v Obchodním věstníku, uveřejňuje na internetových stránkách společnosti a zasílá všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Plné znění oznámení ke stažení zde.

V Praze dne 24. 2. 2017