Obchodní podmínky

Je nám jasné, že obchodní podmínky nebývají obvykle zrovna tím nejzáživnějším čtením. I přesto si je raději přečtěte, abyste věděli, jak to u nás chodí. 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti P - LAB a.s., se sídlem Praha 10, U Pekáren 1645/1, PSČ 10200, identifikační číslo: 63078601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3082 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2. Kupujícím je buď spotřebitel (dále jen „spotřebitel“ nebo „kupující-spotřebitel“), nebo podnikatel (dále jen „podnikatel“ nebo „kupující-podnikatel“). Je-li dále používán pojem kupující, rozumí se jím jak kupující-spotřebitel, tak kupující-podnikatel s výjimkou čl. 8 a čl. 9 těchto obchodních podmínek.

1.3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

1.4. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každá osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro vyloučení pochybností kupující uvedením IČ prohlašuje, že s prodávajícím jedná jako podnikatel. 

1.5. Veškeré zboží dodávané prodávajícím je určeno pro laboratorní účely. Kupující tímto ve smyslu ustanovení § 5 občanského zákoníku prohlašuje, že disponuje odbornými znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro práci v laboratoři.

1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.9. Obchodní podmínky jsou přístupné na internetových stránkách www.p-lab.cz. Kopii obchodních podmínek obdrží kupující-spotřebitel vždy jako přílohu potvrzení e-objednávky.

 

2. Internetový obchod a uživatelský účet

2.1. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách umístěných na internetové adrese www.p-lab.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu neoprávněným osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Prezentace zboží v katalogu nebo jiných nabídkových materiálech prodávajícího včetně prezentace zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně katalogového čísla zboží a uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou po přidání do nákupního košíku uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Webové rozhraní obchodu obsahuje informaci o výši manipulačního poplatku a způsobu jeho účtování. K ceně zboží mohou být účtovány náklady na dodání zboží dle čl. 4.2. obchodních podmínek. 

3.3. Pro objednání zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3. závaznosti těchto obchodních podmínek (dále společně jen jako „e-objednávka“).

3.4. E-objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy (neodvolatelnou nabídkou). Odesláním e-objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

3.5. Před odesláním e-objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do e-objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do e-objednávky. E-objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v e-objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení e-objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v e-objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení není akceptací nabídky ve smyslu čl. 3.7. obchodních podmínek, prodávající tímto pouze potvrzuje, že e-objednávku kupujícího obdržel.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru e-objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení e-objednávky.

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím e-objednávky (akceptací), přijetí e-objednávky zašle prodávající kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího. 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. Prodávající přijímá objednávky od kupujícího-podnikatele i prostřednictvím elektronické pošty, pošty, faxu na adresy uvedené na webové stránce (dále jen „objednávka“) Telefonická nebo ústní objednávka je akceptována pouze ve výjimečných případech.

3.10. Objednávka musí obsahovat řádnou identifikaci kupujícího (obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, adresa sídla, místa podnikání, IČO, DIČ), jednoznačné určení zboží zpravidla odkazem na příslušné katalogové číslo zboží, množství objednávaného zboží, způsob dopravy, jméno a kontaktní údaje osoby oprávněné k převzetí zboží, přesné místo dodání.

3.11. Pro objednávku platí čl. 3.4., 3.6. a 3.7. obchodních podmínek obdobně. Prodávající může objednávku přijmout také dodáním objednaného zboží kupujícímu. 

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. kartou v provozovně prodávajícího;

4.1.2. v hotovosti nebo kartou na dobírku (za platbu na dobírku bude kupujícímu účtován poplatek 45 Kč bez DPH);

4.1.3. předem bankovním převodem na účet prodávajícího;

4.1.4. předem kartou nebo bankovním převodem prostřednictvím platební brány;

4.1.5. na fakturu se splatností (pouze pro podnikatele při splnění podmínek);

4.1.6. jiným způsobem specifikovaným v kupní smlouvě.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Při dodání zboží na adresu v České republice v hodnotě do 4 000 Kč bez DPH bude kupujícímu účtován poplatek 200 Kč bez DPH. Při dodání zboží na adresu ve Slovenské republice v hodnotě do 500 EUR bez DPH bude kupujícímu účtován poplatek 10 EUR bez DPH. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přepravou, manipulací a balením zboží. V případě, že bude objednané zboží dodáno ve více samostatných dodávkách, bude tento poplatek účtován pouze jednou. Při dodávkách rozměrného či těžkého zboží (objemné přístroje apod.), při dodávkách zboží vyžadující speciální režim transportu (definované teplotní podmínky, nadlimitní ADR režim apod.) nebo při dodávkách zboží mimo území České republiky a Slovenské republiky budou účtovány náklady spojené s dodáním zboží dle dohody prodávajícího s kupujícím. Nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak, může být kupujícím účtován poplatek za speciální balení a poplatek za dopravu ve speciálním režimu transportu ve výši 299,- Kč bez DPH. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li uvedeno jinak.

4.5. Faktury vystavené prodávajícím jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak. 

4.6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Při nedodržení lhůty splatnosti faktury je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do jejího úplného zaplacení.

4.8. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně sjednáno jinak.

4.9. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

4.10. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky proti pohledávce prodávajícího na úhradu kupní ceny.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Náklady spojené s navrácením zboží se rozumí i další náklady prodávajícího spojené s navrácením zboží kupujícím-spotřebitelem.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího-spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím-spotřebitelem již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. 

5.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

5.9. Kupující-podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy podle čl. 5.2 obchodních podmínek.

 

6. Poplatek za vrácení zboží

6.1. Dohodne-li se prodávající s kupujícím na zrušení kupní smlouvy a vrácení zboží prodávajícímu a zboží lze vrátit výrobci, dovozci nebo prodejci pouze se storno poplatkem, má prodávající právo požadovat po kupujícím zaplacení storno poplatku ve výši storno poplatku účtovaného výrobcem, dovozcem nebo prodejcem.

6.2. V případě, že se prodávající a kupující dohodnou na zrušení kupní smlouvy ještě před tím, než dojde k převzetí zboží kupujícím, uplatní se pravidla uvedená v čl. 6.1. obchodních podmínek obdobně.

 
7. Přeprava a dodání zboží

7.1. Dodací lhůta je odvislá od dostupnosti zboží na skladě, druhu zboží, případně dodací lhůtě dodavatelů prodávajícího. Dodací lhůta je zpravidla 1-6 týdnů. V případě delší dodací lhůty bude kupující o termínu dodávky informován. Kupující bere na vědomí, že termín dodání zboží je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnému datu dodání zboží.

7.2. Prodávající je oprávněn dodat zboží ve více samostatných dodávkách, kupní cena se hradí za každou z těchto dodávek samostatně.

7.3. Není-li sjednáno jinak, je místem plnění (dodání) provozovna prodávajícího. 

7.4. Dopravu na sjednané místo na území České republiky a Slovenské republiky zajišťuje prodávající zdarma s výjimkou případů uvedených v čl. 4.2. obchodních podmínek. 

7.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.6. Součástí dodávky není instalace zboží, není-li sjednáno jinak.

7.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně prokazatelným způsobem oznámit přepravci.

 

8. Práva spotřebitele z vadného plnění a ze záruky

8.1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího-spotřebitele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Čl. 7.1.-7.11. obchodních podmínek se týkají pouze kupujícího-spotřebitele.

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že:

8.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

8.2.2. je vhodné k účelu, pro který ho kupující-spotřebitel požaduje, pokud s ním prodávající souhlasil, a

8.2.3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

8.3. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností:

8.3.1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

8.3.2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující-spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím, zejména reklamou nebo označením,

8.3.3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

8.3.4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu-spotřebiteli poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

8.4. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle čl. 8.3.2., prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

8.5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující-spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Kupující-spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době 2 let od převzetí.

8.6. Poskytuje-li prodávající záruku za jakost k některým druhům zboží, zavazuje se, že kupujícího-spotřebitele uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění zboží nebo ho opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Zaručí-li se poskytovatel záruky, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, má kupující-spotřebitel ze záruky alespoň právo na dodání nového zboží bez vad nebo na opravu zboží. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na jeho obalu. Kupující-spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího-spotřebitele vnější událost. Není-li stanoveno jinak, použijí se pro práva ze záruky a jejich uplatnění ustanovení o uplatnění práv z vadného plnění.

8.7. Právo z vadného plnění kupujícímu-spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadnou zboží není opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím-spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží a dále za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou a neodborným nebo nešetrným zacházením se zbožím jakož i užíváním zboží v rozporu s obecně známými zásadami laboratorní praxe.

8.8. Prodávající neodpovídá za vhodnost vybraného zboží k požadovaným účelům, nebyl-li účel výslovně uveden v kupní smlouvě.

8.9. Vadu lze vytknout prodávajícímu způsobem popsaným v čl. 9.7. a čl. 9.8. obchodních podmínek. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího-spotřebitele bližším, vytkne kupující-spotřebitel vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.10. Má-li zboží vadu, může kupující-spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstraněný vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu kterou by zboží mělo bez vad, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího-spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

8.11. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu-spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující-spotřebitel zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jeho montáž byla provedena v souladu s jeho povahou a účelem předtím, než se vada projevila, prodávající zajistí demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené. Nepřevezme-li kupující-spotřebitel zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši.. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující-spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může kupující-spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.12. Kupující-spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu (přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující-spotřebitel obdržel) nebo odstoupit od kupní smlouvy, pouze pokud:

8.12.1.prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu se zákonem a těmito obchodními podmínkami,

8.12.2. se vada projeví opakovaně,

8.12.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

8.12.4 je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího-spotřebitele.

8.13. Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná.

8.14. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající mu vrátí kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal. 

8.15. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa: adr.coi.cz. 

 

9. Práva podnikatele z vadného plnění a ze záruky

9.1. Čl. 9.1-9.15 obchodních podmínek se týkají pouze kupujícího-podnikatele.

9.2. Prodávající odpovídá za vady zboží, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, přičemž řádně oznámené vady, za něž je prodávající odpovědný, budou odstraněny způsobem, který prodávající uzná za vhodný a účelný a to zejm. dodáním nového zboží bez vad, odstraněním vady opravou nebo poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny. Ustanovení § 2106 až § 2107 občanského zákoníku se nepoužije.

9.3. Při převzetí zboží je kupující povinen provést kontrolu dodaného zboží a porovnat s údaji na dodacím listu nebo faktuře. Jestliže při kontrole zjistí vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. U zboží dopraveného prodávajícím přímo na místě při předávání dodávky. U poštovních zásilek a zboží dopraveného zásilkovou službou nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Pokud tak prodávající neučiní, právo na odstranění vad zaniká. Kupující není oprávněn odmítnout přijetí dodávky ani její část z důvodu chybějícího zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zboží.  

9.4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním, za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou a neodborným nebo nešetrným zacházením se zbožím jakož i užíváním zboží v rozporu s obecně známými zásadami laboratorní praxe.

9.5. Prodávající neodpovídá za vhodnost vybraného zboží k požadovaným účelům, nebyl-li účel výslovně uveden v kupní smlouvě.

9.6. Poskytuje-li prodávající záruku za jakost k některým druhům zboží, zavazuje se, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční podmínky mohou být uvedeny v záručním listě. Záruční doba může být uvedena na dodacím listu nebo obalu zboží. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

9.7. Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou prostřednictvím elektronické adresy info@p-lab.cz. nebo poštou na adresu prodávajícího, s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany kupujícího za vyřízení reklamace. 

9.8. Kupující je povinen reklamované zboží předat dekontaminované a vyčištěné, pokud možno v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně nahrazujícím původní balení. Reklamované zboží musí provázet prohlášení o dekontaminaci, které je k vyžádání u prodávajícího. S reklamovaným zbožím je vždy nutno předat doklad o zakoupení zboží. Místem reklamace je provozovna prodávajícího, není-li stanoveno jinak. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

9.9. O výsledku reklamace je kupující informován nejpozději do 2 týdnů od převzetí zboží k vyřízení reklamace, v případě nutnosti posouzení vad zboží výrobcem obvykle do 4 týdnů.

9.10. V případě, že je reklamace oprávněná, je prodávající povinen dle své volby vadné zboží vyměnit nebo opravit.

9.11. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená vada nebo půjde o závadu nespadající do záruky) je kupující povinen uhradit náklady vynaložené na přepravu a prohlídku, případně opravu reklamovaného zboží.

9.12. Záruka se nevztahuje na vady popsané v čl. 8.4 těchto obchodních podmínek.

9.13. Záruční doba počíná běžet od odevzdání věci kupujícímu. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění oprávněné reklamace do doby, kdy byl kupující povinen reklamované zboží převzít.

9.14. Záruční podmínky jsou pro prodávajícího závazné pouze v případě, že kupující není v prodlení se zaplacením kupní ceny.

9.15. Odpovědnost prodávajícího za újmu prokazatelně způsobenou dodaným zbožím je omezena do výše částky rovnající se uhrazené kupní ceně za toto zboží. Kupující s tímto omezením náhrady újmy výslovně souhlasí.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Za účelem splnění kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat osobní údaje kupujícího, pokud je fyzickou osobou, popřípadě kontaktních osob kupujícího. Osobní údaje budou také zpracovávány pro účely řízení nákupních procesů, plnění zákonných povinností a přiměřeného marketingu. Informace o tom, jak prodávající zpracovává osobní údaje je dostupná na www.p-lab.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju-1

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, sjednávají smluvní strany, že vztah se řídí českým právem. V případě sporů vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek je dána místní příslušnost obecného soudu podle sídla prodávajícího. 

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

11.3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících-spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@p-lab.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Se stížností se lze obrátit i na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu 6 měsíců a je přístupná kupujícímu-spotřebiteli na jeho písemnou žádost. 

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Praha 10, U Pekáren 1645/1, PSČ 10200, adresa elektronické pošty: info@p-lab.cz, telefon: +420 271 730 800.

11.6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. května 2024 a nahrazují v plném rozsahu veškeré dřívější obchodní podmínky prodávajícího.

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše