N-(2-aminoethyl)ethanolamin

CAS: 111-41-1 Vzorec: C4H12N2O