4-amino-2,3-dimethyl-1-fenyl-3-pyrazolin-5-on
k detekci fenolů

CAS: 83-07-8 Vzorec: C11H13N3O