kyselina 3-N-(α,α-dimethylhydroxyethyl)amino-2-hydroxy-propansulfonová

CAS: 68399-79-1 Vzorec: C7H17NO5S