methoxybenzen, fenylmethylether
Aromatický stavební blok pro syntézu

CAS: 100-66-3 Vzorec: C7H8O