akylbenzyldimethylamonium chlorid, Zephiran chlorid

CAS: 63449-41-2