β-Laktamové antibiotikum, inhibuje syntézu bakteriálních buněčných stěn

CAS: 4800-94-6 Vzorec: C17H16N2O6SNa2

  • Ve srovnání s Ampicilinem je Carbenicilin odolnější proti hydrolýze ß-laktamázou