Nα-karbobenzyloxy-L-fenylalanin

CAS: 1161-13-3 Vzorec: C17H17NO4