C.I.13020, sodná sůl kyseliny 2-[4-(dimethylamino)fenylazo]benzoové, methyl red sodium salt

CAS: 845-10-3 Vzorec: C15H14N3O2Na