C.I.46005, Basic Orange 14

CAS: 65-61-2 Vzorec: C17H19N3 · HCl · x H2O