fenylmethylsulfonylfluorid

CAS: 329-98-6 Vzorec: C7H7FO2S