Pro vaši bezpečnost - H a P věty

Autor: Marketing Uveřejněno: 02.06.2019

Pro bezpečnost v ve vaší laboratoři jsme připravili seznam standardních vět o nebezpečnosti (H-vět) a seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět).

H věty - standardní věty o nebezpečnosti

 
H200 Nestabilní výbušnina.  H302  Zdraví škodlivý při požití. 
H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.  H304  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.  H310  Při styku s kůží může způsobit smrt.
H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.  H311  Toxický při styku s kůží.
H204 Nebezpeční požáru nebo zasazení částicemi.  H312  Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H205 Při požáru může způsobit masivní výbuch.  H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
H220 Extrémně hořlavý plyn.  H315  Dráždí kůži.
H221 Hořlavý plyn.  H317  Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H222 Extrémně hořlavý aerosol.  H318  Způsobuje vážné poškození očí. 
H223 Hořlavý aerosol.  H319  Způsobuje vážné podráždění očí. 
H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry.  H330  Při vdechování může způsobit smrt. 
H225  Vysoce hořlavá kapalina a páry.  H331  Toxický při vdechování. 
H226 Hořlavá kapalina a páry.   H332  Zdraví škodlivý při vdechování. 
H228 Hořlavá tuhá látka.   H334  Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo  dýchací  potíže. 
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.   H335  Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H230 Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.  H336  Může způsobit ospalost nebo závratě. 
H231 Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.  H340  Může vyvolat genetické poškození. 
H240 Zahřívání může způsobit výbuch.   H341  Podezření na genetické poškození. 
H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.   H350  Může vyvolat rakovinu. 
H242 Zahřívání může způsobit požár.  H351  Podezření na vyvolání rakoviny.
H250 Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.  H360  Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H251 Samovolně se zahřívá: může se vznítit.   H361  Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H252 Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.   H362  Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.   H370  Způsobuje poškození orgánů.
H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.   H371  Může způsobit poškození orgánů.
H270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.   H372  Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.   H373  Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované  expozici.  
H272 Může zesílit požár; oxidant.   H400  Vysoce toxický pro vodní organismy. 
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.   H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
H281 Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.   H411  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H290 Může být korozivní pro kovy.   H412  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H300 Při požití může způsobit smrt.   H413  Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
H301 Toxický při požití.   H420  Poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon ve  svrchních  vrstvách  atmosféry.

  

EUH věty - doplňující informace o nebezpečnosti

 

EUH001  Výbušný v suchém stavu.  EUH201/  201A Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat  děti.  Pozor! Obsahuje olovo. 
EUH014  Prudce reaguje s vodou.  EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
EUH018  Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné  směsi  par se vzduchem.  EUH203 Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH019  Může vytvářet výbušné peroxidy.  EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH044  Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.  EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH029  Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.  EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
EUH031  Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.  EUH207 Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny.
EUH032  Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s  kyselinami.  EUH208 Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH066  Opakovaná expozice může způsobit vysušení  nebo  popraskání kůže.  EUH209/  209A Při používání se může stát vysoce hořlavým. Při používání se může stát hořlavým.
EUH070  Toxický při styku s očima.  EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH071  Způsobuje poleptání dýchacích cest.  EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní  prostředí.
EUH059  Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.    

P věty - pokyny pro bezpečné zacházení

  

P101  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  P351  Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.  P352  Omyjte velkým množstvím vody/...
P103  Před použitím si přečtěte údaje na štítku.  P353  Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P201  Před použitím si obstarejte speciální instrukce.  P360  Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte. 
P202  Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.  P361  Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření  P362  Kontaminovaný oděv svlékněte.
P211  Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.  P363  Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. 
P220  Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů /.../hořlavých materiálů.  P364  A před opětovným použitím vyperte. 
P221  Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály...  P370  V případě požáru: 
P222  Zabraňte styku se vzduchem.  P371  V případě velkého požáru a velkého množství: 
P223  Zabraňte styku s vodou.  P372  Nebezpečí výbuchu v případě požáru. 
P230  Uchovávejte ve zvlhčeném stavu ...  P373  Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. 
P231  Manipulace pod inertním plynem.  P374  Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření. 
P232  Chraňte před vlhkem.  P375  Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. 
P233  Uchovávejte obal těsně uzavřený.  P376  Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. 
P234  Uchovávejte pouze v původním obalu.  P377  Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit. 
P235  Uchovávejte v chladu.  P378  K uhašení použijte .... 
P240  Uzemněte obal a odběrové zařízení.  P380  Vykliďte prostor.
P241  Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/.../ zařízení do výbušného prostředí.  P381  Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.
P242  Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.  P390  Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P243  Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.  P391  Uniklý produkt seberte. 
P244  Udržujte ventily a příslušenství bez olejů a maziv.  P301+P310  PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
P250  Nevystavujte obrušování/nárazům/.../tření.  P301+P312  PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
P251  Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

 P301+P330+P331 

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P260  Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  P302+P334  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu. 
P261  Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  P302+P350  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P262  Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.  P303+P361+P353  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P263  Zabraňte styku během těhotenství/kojení.  P304+P340  PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P264  Po manipulaci důkladně omyjte ....  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P270  Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  P306+P360 PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži oklamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte. 
P271  Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.  P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
P272  Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.  P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P282  Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.  P335+P334 Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu. 
P283  Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv.  P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P284  Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.  P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
P231+P232  Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem.  P361+P364 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P235+P410  Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.  P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 
P301  PŘI POŽITÍ:  P370+P376 V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. 
P302  PŘI STYKU S KŮŽÍ:  P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte .... 
P303  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):  P370+P380 V případě požáru: Vykliďte prostor. 
P304  PŘI VDECHNUTÍ:  P370+P380 +P375 V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. 
P305  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:  P371+P380 +P375 V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. 
P306  PŘI STYKU S ODĚVEM:  P401  Skladujte... 
P308  PŘI expozici nebo podezření na ni:  P402  Skladujte na suchém místě. 
P310  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.  P403  Skladujte na dobře větraném místě.
P311  Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.  P404  Skladujte v uzavřeném obalu. 
P312  Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.  P405  Skladujte uzamčené. 
P313  Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  P406  Skladujte v obalu odolném proti korozi/ ... obalu s odolnou vnitřní vrstvou. 
P315  Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  P407  Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru. 
P320  Je nutné odborné ošetření (viz ... na štítku).  P410 Chraňte před slunečním zářením. 
P321  Odborné ošetření (viz ... na štítku).  P411  Skladujte při teplotě nepřesahující ...°C/...°F. 
P330  Vypláchněte ústa.  P412  Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.
P331  NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  P413  Množství větší než...kg/... liber skladujte při teplotě nepřesahující...°C/...°F. 
P332  Při podráždění kůže:  P420 Skladujte odděleně od ostatních materiálů.
P333  Při podráždění kůže nebo vyrážce:  P422  Skladujte pod ...
P334  Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.  P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. 
P335  Volné částice odstraňte z kůže.  P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
P336  Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.  P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. 
P337  Přetrvává-li podráždění očí:  P410+P403 Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě. 
P338  Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze   vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F. 
P340  Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  P411+P235 Skladujte při teplotě nepřesahující ...°C/...°F. Uchovávejte v chladu. 
P341  Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch     a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.  P501 Odstraňte obsah/obal ... 
P342  Při dýchacích potížích:  P502  Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci