Výběr

Katalog

Rozpouštědla organická

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

ACETON  Akční cena
propanon, dimethylketon
C3H6O
ACETONITRIL
nitril kyseliny octové, methylkyanid
C2H3N
ACETYLACETON
2,4-pentadion
C5H8O2
BENZEN
C6H6
BENZIN
terc-BUTYLMETHYLETHER
MTBE, tBME, 2-methyl-2-methoxypropan
C5H12O
DEKAHYDRONAFTALEN
dekalin, směs cis- a trans-izomerů
C10H18
DIBAZICKÉ ESTERY
DBE
ekologické a snadno degradovatelné rozpouštědlo
DIETHYLETHER
C4H10O
DICHLORMETHAN  Akční cena
methylenchlorid
CH2Cl2
N,N-DIMETHYLFORMAMID  Akční cena
DMF
C3H7NO
DIMETHYLKARBONÁT
DMC, dimethyl ester kyseliny uhličité
C3H6O3
DIMETHYLSULFOXID
DMSO, dimethylester kyseliny siřičité
C2H6SO
1,4-DIOXAN
1,4-diethylendioxid
C4H8O2
DMSO/terc-BUTANOL
Rozpouštědlo pro Click Chemistry
2-ETHOXYETHANOL
cellosolv, ethylglykol
C4H10O2
ETHYLACETÁT  Akční cena
ethylester kyseliny octové
C4H8O2
ETHYLALKOHOL
ethanol, líh
C2H6O
FENOL
hydroxybenzen
C6H6O
n-HEPTAN  Akční cena
C7H16
n-HEXAN
C6H14
CHLOROFORM  Akční cena
trichlormethan
CHCl3
METHYLAL
dimethoxymethan, methylen dimethylether
alternativní rozpouštědlo k dichlormethanu, acetonu a 2-butanonu
C3H8O2
METHYLALKOHOL  Akční cena
methanol
CH4O
N-METHYL-2-PYRROLIDON
NMP
C5H9NO
NAFTALEN
C10H8
PETROLETHER 40/65
POMERANČOVÉ SILICE
Ekologické rozpouštědlo s příjemnou vůní a vysokou biodegrabilitou
směs terpenů z pomerančové kůry
PROPYLAL
dipropoxymethan
alternativa k aromatickým rozpouštědlům
C7H16O2
PYRIDIN
azabenzen
C5H5N
TETRACHLORETHYLEN
perchlorethylen
C2Cl4
TETRAHYDROFURAN  Akční cena
THF
C4H8O
TETRAOXAUNDEKAN
bis(2-methoxyethoxy)methan
alternativní rozpouštědlo k NMP, NEP, glykolům a arenům
C7H16O4
TOLUEN  Akční cena
methylbenzen
C7H8
XYLEN izomerní  Akční cena
xylol, dimethylbenzen
C8H10